banner actueel

Mogelijkheden stamrecht-B.V. in 2014

 

Exit stamrecht-B.V.

In het Belastingplan 2014 is voorgesteld om per 1 januari 2014 de zogenoemde stamrechtvrijstelling te laten vervallen. Dit betekent dat ontslagvergoedingen (gouden handdrukken) vanaf 1 januari 2014 direct zullen worden belast tegen progressief tarief. Het is dan dus niet meer mogelijk belastingheffing uit te stellen door de ontslagvergoeding onder te brengen in een eigen stamrecht-B.V. dan wel bij een verzekeraar ( lijfrente) of bank (banksparen). Mocht een ontslagvergoeding aanstaande zijn , dan is het dus zaak om deze uiterlijk voor 1 januari 2014 te hebben ondergebracht in een stamrecht-BV, bij een verzekeraar of bij een bank.

Afkoopfaciliteit

Daarnaast heeft het kabinet aangekondigd dat er in 2014 een eenmalige afkoopfaciliteit voor bestaande stamrechten wordt ingevoerd. De faciliteit behelst eenmalige afkoop van de gehele stamrechtverplichting , waarbij slechts 80% van de afkoopsom in de belastingheffing wordt betrokken. Het kabinet hoopt hiermee dat geld vrijgemaakt wordt voor consumptieve doeleinden. De faciliteit behelst een keuzemogelijkheid ; er hoeft dus geen gebruik van te worden gemaakt.

Voorbeeld 80%-regeling

Gesteld dat de stamrecht-B.V. per ultimo 2013 een stamrechtverplichting heeft staan van € 100.000. Begin januari 2014 wordt besloten gebruik te maken van de eenmalige afkoopfaciliteit. Oftewel er wordt bruto € 100.000 aan de dga uitgekeerd.

Uitwerking: De feitelijke belastingheffing over de afkoopsom zal afhangen van het overig belastbaar inkomen in 2014. In ieder geval zal de afkoopsom bovenop het overig belastbaar inkomen worden belast.

- Situatie 1 : Afkoopsom zal gelet op overig inkomen worden belast tegen 52% Dus over € 80.000 (80% van € 100.000) zal € 41.600 (52%) aan belasting zijn verschuldigd. Anders gezegd de afkoopsom van € 100.000 wordt per saldo belast tegen 41,6%.

- Situatie 2: Afkoopsom zal gelet op overig nihil-inkomen worden belast in alle schijven Dus over € 80.000 (80% van € 100.000) zal € 35.017 (deels 37%/deels 42%/deels 52%) aan belasting zijn verschuldigd (exclusief eventuele heffingskortingen). Anders gezegd de afkoopsom van € 100.000 wordt per saldo belast tegen 35%.

Voor- en nadelen 80% regeling

Voordelen : - Besparing toekomstige kosten opstellen jaarrekeningen , aangiften loonheffing en aangiften vennootschapsbelasting (aangenomen dat de B.V. na de afkoop geliquideerd wordt) - Eenmalige reductie belastbaarheid stamrecht (80% van totale stamrecht verplichting)

Nadelen : - Het netto bedrag van de in privé ontvangen afkoopsom zal voortaan in beginsel in box 3 worden belast tegen 1,2%. - De loonheffing over de stamrecht-uitkeringen wordt naar voren gehaald Wat te doen met bestaande stamrecht-B.V?

Of het voordelig is om in 2014 van de afkoop-faciliteit gebruik te maken dan wel de stamrecht-uitkeringen pas in de toekomst (uiterlijk op 65-jarige leeftijd) te laten ingaan zal afhangen van ieders specifieke situatie.

Zijn bijvoorbeeld de liquiditeiten uit de afkoopsom niet direct nodig en worden de stamrecht-uitkeringen vanaf 65-jarige leeftijd niet hoger belast dan met 42% ,dan is afkoop in 2014 doorgaans niet voordelig. Uitstel van heffing heeft dan veelal de voorkeur. Worden de stamrecht-uitkeringen vanaf 65-jarige leeftijd daarentegen tegen 52% belast, dan is afkoop in 2014 wellicht het overwegen waard zijn. Immers het levert een besparing op van tenminste circa 10% (52% minus 41,6%) aan belastingheffing en van de toekomstige BV-onderhoudskosten. Met als nadeel eventuele heffing in box 3 over de netto-afkoopsom.

Afweging van de diverse voor- en nadelen zal in ieder individueel geval anders kunnen uitwerken. Relevante factoren , welke hierbij een rol spelen , zijn onder meer de liquiditeitspositie van de BV en het te verwachten inkomen tot en na 65-jaar. Maatadvies is hier dus geboden.

Mr. Alexander R. Netze FB                                                             16 oktober 2013