banner actueel

Herinvoering tijdelijke willekeurige afschrijving 2013

Inleiding

De regeling willekeurige afschrijving is per 1 juli 2013 op tijdelijke basis opnieuw ingevoerd. Dit om de achterblijvende investeringen in het MKB te stimuleren. De regeling is opgenomen in de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving en ontleend aan de regeling ,welke in 2009, 2010 en 2011 heeft gegolden.

De regeling houdt in dat op investeringen gedaan in de periode vanaf 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 in het jaar 2013 eenmalig maximaal 50% versneld mag worden afgeschreven. Hetgeen de ondernemer een liquiditeitsvoordeel kan opleveren. Het restant van het afschrijvingspotentieel (oftewel de resterende 50% of meer) moet in de daaropvolgende jaren op de gewone wijze worden afgeschreven. Het afschrijvingspotentieel wordt gevormd door het verschil tussen de aanschafprijs en de geschatte restwaarde van de investering na afloop van de afschrijvingstermijn van doorgaans 5 jaar. De regeling geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting.

Nadere voorwaarden

De regeling is alleen van toepassing op nieuwe bedrijfsmiddelen,waarvan de investeringsverplichting is aangegaan tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013. Daarnaast moet het bedrijfsmiddel uiterlijk 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Verder geldt het zogenaamde betalingscriterium inhoudend dat in beginsel in 2013 niet verder versneld kan worden afgeschreven dan tot het in 2013 op de investering betaalde bedrag, tenzij het bedrijfsmiddel in 2013 al in gebruik is genomen. In het laatste geval kan wel de volledige 50% van het totale afschrijvingspotentieel worden afgeschreven.

Uitgezonderde bedrijfsmiddelen

De volgende bedrijfsmiddelen zijn van de regeling uitgesloten: gebouwen, woonschepen, bromfietsen, motorrijwielen, personenauto’s muv zeer zuinige, immateriële activa , dieren, openbare wegen en paden, bedrijfsmiddelen die voor meer dan 70% aan derden ter beschikking worden gesteld en bedrijfsmiddelen waarop uit andere hoofde willekeurig wordt afgeschreven. Zeer zuinige personenauto’s zijn auto’s met een maximale uitstoot van 88 gram per kilometer (motor met compressieontsteking) en 95 gram per kilometer (motor zonder compressieontsteking). Bedrijfsmiddelen die voor meer dan 70% aan derden ter beschikking worden gesteld komen wel in aanmerking als sprake is van korte verhuur aan opeenvolgende huurders. Voorbeelden

De Belastingdienst heeft een tweetal voorbeelden gegeven van de werking van de willekeurige afschrijving.

Voorbeeld 1

Uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U doet op 1 juli 2013 een investering van € 1100. De restwaarde is € 100. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 5 jaar. U neemt het bedrijfsmiddel direct in gebruik.

Uitwerking: Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 1000 x 50% = € 500 Gewone afschrijving € 500 : 5 jaar is € 100 In 2013 is het afschrijvingsbedrag: Willekeurige afschrijving: maximaal € 500 Normale afschrijving: (1/2 jaar x € 100) = € 50 Totale maximale afschrijving in 2013: € 550 In 2014 en verder is het afschrijvingsbedrag € 100, in 2018 (laatste jaar) nog € 50.

Voorbeeld 2

Uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U doet op 1 juli 2013 een investering van € 1100. De restwaarde is € 100. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 5 jaar. U neemt het bedrijfsmiddel op 1 januari 2015 in gebruik. U betaalt in 2013 € 300 en in 2014 € 800.

Uitwerking: Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 300 (betaling) Gewone afschrijving € 700 : 5 jaar is € 140 In 2013 is het afschrijvingsbedrag: Willekeurige afschrijving: maximaal € 300 Normale afschrijving: € 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen Totale maximale afschrijving in 2013: € 300 In 2014 is het afschrijvingsbedrag: Willekeurige afschrijving: € 0 omdat 2014 niet het jaar van investeren is Normale afschrijving: € 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen Totale maximale afschrijving in 2014: € 0 In 2015 is het afschrijvingsbedrag: Willekeurige afschrijving: € 0 omdat 2015 niet het jaar van investeren is Normale afschrijving: € 700 : 5 jaar is € 140 Totale maximale afschrijving in 2015: € 140 In 2016 tot en met 2019 is het afschrijvingsbedrag € 140.

Mr. Alexander R. Netze FB                                                                  15 juli 2013