banner actueel

Belastingplan 2014 (Prinsjesdag)

 

Het kabinet heeft 17 september 2013 op Prinsjesdag het Belastingplan 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden . De hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen uit het Belastingplan 2014 worden hieronder behandeld. Dit jaar is de fraudeaanpak een belangrijk onderdeel van de maatregelen. Verder zijn opmerkelijk de afschaffing van de stamrechtvrijstelling (gouden handdruk) en de verhoging van de schenkvrijstelling tot € 100.000 ten behoeve van de eigen woning.

Inkomstenbelasting - Belastingschijven en heffingskortingen Er vindt in 2014 geen inflatiecorrectie plaats op de belastingschijven en heffingskortingen. De algemene heffingskorting wordt met € 99 verhoogd ( 2014: € 2.100). Echter voor de midden –en hogere inkomens vanaf de tweede tariefschijf (€ 19.645) wordt de algemene heffingskorting in de komende jaren tot nihil afgebouwd. - Tarieven inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen

• 1e schijf : 37% ( van € 0 - € 19.645 ) • 2e schijf : 42% ( van € 19.645 - € 33.363 ) • 3e schijf : 42% ( van € 33.363 - € 55.991 ) • 4e schijf : 52% ( van € 55.991 - meer )

- Arbeidskorting(verhoging en afschaffing voor hogere inkomens) De arbeidskorting wordt verhoogd met € 374 ( 2014: € 2.097) en zal tot in 2017 jaarlijks verder worden verhoogd . Voor hogere inkomens (vanaf 225% van het wettelijk minimumloon) zal de arbeidskorting in de komende jaren worden afgebouwd. Voor inkomens vanaf € 110.000 zal de arbeidskorting reeds in 2017 nihil bedragen.

- Herziening keuzeregeling buitenlands belastingplichtigen De keuzeregeling, waarbij buitenlands belastingplichtigen kunnen opteren voor binnenlandse belastingplicht , wordt in 2015 in lijn gebracht met het EU-recht. De nieuwe regeling wordt beperkt tot inwoners van de EU, EER, Zwitserland en de BES-eilanden, die hun inkomen voor 90% of meer in Nederland verdienen. Onder de nieuwe regeling worden de kwalificerende buitenlands belastingplichtigen alleen belast voor hun Nederlands inkomen. Hiermee vervalt het zogenoemde progressievoorbehoud en de voorkomingsregels voor dubbele heffing. Bovendien hebben zij in beginsel recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als binnenlands belastingplichtigen.

- Vervallen eis notariële akte bij periodieke giften Vanaf 2014 is een periodieke gift ook aftrekbaar als deze is vastgelegd in een onderhandse akte; een notariële akte is dan niet meer vereist. Voor de onderhandse schenkingsovereenkomst kan een format worden gedownload via de site van de Belastingdienst.

Erf- en schenkbelasting

- Tijdelijke verruiming vrijstelling schenkbelasting De vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen in verband met de eigen woning wordt vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 verruimd. De van een familielid of derde ontvangen schenking ten behoeve van de eigen woning (aankoop/verbouwing of aflossing schuld) is dan tot maximaal € 100.000 ( was € 51.407) vrijgesteld .

- Waardering serviceflats Bij overlijden mag voor de waardering van serviceflats in de erfbelasting worden uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer (WEV) in plaats van de WOZ-waarde. Op deze wijze kan rekening worden gehouden met persoonlijke betalingsverplichtingen van servicekosten. Overigens was dit al goedgekeurd beleid sedert 2010.

Overdrachtsbelasting

Verkrijging van belangen tot een derde gedeelte in beleggingsfondsen of fondsen voor collectieve beleggingen in effecten, waarin onroerende zaken zijn ondergebracht, vallen voortaan buiten de overdrachtsbelasting. Dit geldt dus niet voor de verkrijgingen van directe belangen in onroerende zaken .

Loonheffing

- Crisisheffing hoge lonen blijft gehandhaafd Voor lonen boven de drempel van € 150.000 geldt ook in 2014 een crisisheffing van 16% over het meerdere loon. Voor 2014 wordt de crisisheffing berekend over het loon over 2013.

- Afschaffing stamrechtvrijstelling (gouden handdruk) Inkomsten uit een gouden handdruk worden vanaf 1 januari 2014 in eenmaal belast. Het is dus niet meer mogelijk belastingheffing uit te stellen door de inkomsten onder te brengen bij een stamrecht-B.V , een verzekeraar of een bank. Voor bestaande stamrechten vervalt het vereiste dat in periodieke termijnen moet worden uitgekeerd. Ineens of onregelmatig uitkeren wordt dus mogelijk. Voor 2014 geldt bovendien als bijzonderheid dat bij uitkering ineens slechts 80% van het stamrecht in de belastingheffing wordt betrokken.

- Afdrachtsvermindering onderwijs vervalt Vanaf 1 januari 2014 vervalt de afdrachtsvermindering onderwijs en daarvoor in de plaats komt een subsidieregeling, waarvan de details nog bekend moeten worden gemaakt.

- S&O afdrachtsvermindering De eerste schijf van de S&O-afdrachtsvermindering wordt verlengd van € 200.000 naar € 250.000. Hiertegenover staat dat het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd van 38% naar 35%. Daarnaast wordt het mogelijk om een S&O-verklaring aan te vragen voor maximaal een jaar.

Vennootschapsbelasting

- Fiscale beleggingsinstelling (FBI) Voorgesteld is om vanaf 2014 fbi’s toe te staan ook bijkomstige werkzaamheden, die rechtstreeks verband houden met het aanhouden en verhuren van vastgoed, onder te brengen in een belaste dochtervennootschap. Voor deze verruiming gelden wel een aantal voorwaarden, waaronder dat de bijkomstige omzet niet meer mag bedragen dan 25% van de verhuuromzet ,volledige financiering van de dochter met eigen vermogen en de fiscale waarde van de dochter mag niet meer bedragen dan 15% van het fiscale eigen vermogen.

- Aanpak APV (Afgezonderd Particulier Vermogen)-constructies Gebleken is dat er constructies met APV’s worden opgezet om de aanmerkelijkbelang –regeling te omzeilen , renteaftrekbeperking te voorkomen en verliesneming te ensceneren. Deze constructies worden zowel in de inkomsten -en vennootschapsbelasting door de voorgestelde maatregelen bestreden.

BTW

- Exit BTW-integratieheffing Integratieheffing BTW deed zich voor bij vervaardiging van nieuwe onroerende zaken, welke in gebruik worden genomen voor BTW-vrijgestelde prestaties. Bij ingebruikneming van de nieuw vervaardigde onroerende zaak is dan 21% BTW verschuldigd over alle stichtingskosten, waaronder de grondprijs , de BTW over de bouwkosten was dan wel aftrekbaar. Met ingang van 1 januari 2014 komt deze integratieheffing te vervallen. In rekening gebrachte BTW is dan niet langer meer aftrekbaar . Het voordeel van de afschaffing van de integratieheffing is vooral gelegen in het vervallen van BTW-heffing op grond, waarover in het verleden overdrachtsbelasting was verschuldigd. - Koop/aannemingsovereenkomsten Het afzonderlijk leveren van grond en nieuwbouw door dezelfde ondernemer zal voortaan kwalificeren als een volledig met BTW –belaste levering. Het wordt dus niet meer mogelijk de grond afzonderlijk tegen 6% overdrachtsbelasting te leveren.

MRB , BPM en Accijnzen (Auto)

- Oldtimers Slechts voor motorrijtuigen ouder dan 40 jaar geldt vanaf 2014 een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB). Voor oldtimers met een benzinemotor die ouder zijn dan 26 jaar maar jonger dan 40 jaar is een kwarttarief verschuldigd met een maximum van € 120 per jaar. Voorwaarde is dan wel dat met de oldtimer niet in de maanden december, januari en februari wordt gereden. Voor oldtimers, die op lpg en diesel rijden, en jonger dan 40 jaar zijn , geldt dus vanaf 2014 geen enkele tegemoetkoming meer.

- Buitenlandse kentekens Teneinde misbruik te voorkomen wordt in de wet een zogenaamd “woonplaatsvermoeden” opgenomen. Indien een persoon staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) of daarin ingeschreven had moeten zijn ,wordt aangenomen dat hij ingezetene van Nederland is voor de MRB en BPM.

- Accijnzen diesel en LPG De accijnzen van diesel en LPG worden verhoogd met 3 cent respectievelijk 7 cent per liter.

Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit

- Verscherping toezicht De voorgestelde maatregelen bestaan onder meer uit: 1. verlenging van de wettelijke beslistermijn 2. bij onvoldoende gegevens geen voorschot 3. bij twijfel adres opschorting van uitbetaling 4. geen voorschot indien eerder een bestuurlijke vergrijpboete is opgelegd

- Boete- en strafvervolging Bij het opzettelijk onjuist aanvragen van een voorlopige teruggaaf of indienen van een herzieningsverzoek voor een voorlopige aanslag kan vanaf 1 januari 2014 een vergrijpboete van maximaal 100% van de teruggaaf of het niet opgegeven bedrag worden opgelegd. Voorts kan het opzettelijk niet-betalen van aangiftebelastingen voortaan strafrechtelijk worden vervolgd.

- Uitzendbureau’s Niet-gecertificeerde uitzendbureau’s (uitleners) worden verplicht een depotrekening aan te houden bij de Belastingdienst. De inlener , die een niet-gecertificeerd uitzendbureau inschakelt, wordt verplicht 35% van de factuursom (incl. BTW) op de betreffende depotrekening van de Belastingdienst te storten. Het niet voldoen aan de verplichting kan tot aansprakelijkheid leiden bij de inlener van de niet afgedragen belastingen. Daarnaast kan een verzuimboete van maximaal € 4.920 verschuldigd zijn.

Overige maatregelen

- Verhoging eigenwoningforfait Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ –waarde van meer dan circa € 1.040.000 wordt in 2014 verhoogd naar 1,80% (was in 2013 1,55%). Het percentage geldt slechts voor het deel dat genoemd bedrag overstijgt.

- Belasting- en invorderingsrente Met ingang van 1 januari 2013 gelden er nieuwe regels voor de betaling en teruggaaf van belastingrente (voorheen heffingsrente) en invorderingsrente. Nieuw is dat voor het rentepercentage vanaf 2014 een ondergrens zal worden gehanteerd. Voor de vennootschapsbelasting wordt voor het rentepercentage aangesloten bij de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8% . Voor de andere belastingen en de invorderingsrente wordt voor het rentepercentage aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een ondergrens van 4%.

- EIA, MIA en VAMIL Het drempelbedrag voor de EIA, MIA en VAMIL wordt verhoogd naar € 2.500.

- Accijns op tabak en alcohol/ frisdrankbelasting De accijns op alcoholhoudende dranken wordt verhoogd met 5,75% ; de geplande verhoging van de accijns op tabak wordt voorlopig uitgesteld naar 1 januari 2015. De belasting op limonade wordt verhoogd naar 7,59 cent per liter en die op vruchtensappen naar 5,7 cent per liter.

- Multiplier giften De regeling multiplier voor giften aan culturele instellingen in de inkomsten– en vennootschapsbelasting wordt verlengd tot en met 2017. De regeling houdt in dat het bedrag van de giften voor de bepaling van de aftrek wordt verhoogd met 25% of 50% , maar ten hoogste met € 1.250 respectievelijk € 2.500.

Mr. Alexander R. Netze FB                                                                  15 september 2013