banner actueel

Belastingplan 2013 (Prinsjesdag)


Tarieven inkomstenbelasting

• 1e schijf : 37% ( van € 0- € 19.645 )
• 2e schijf : 42% ( van € 19.645 -€ 33.363 )
• 3e schijf : 42% ( van € 33.363- € 55.991 )
• 4e schijf : 52% ( van € 55.991- meer )

De premies volksverzekeringen zullen in beginsel niet wijzigen.

Eigen woning

Voor hypotheekleningen aangegaan vanaf 1 januari 2013 zullen de navolgende regels
gaan gelden:
• Rente is slechts aftrekbaar als de hypotheeklening in maximaal 360 maanden daadwerkelijk wordt afgelost volgens een contractueel overeengekomen annuitair aflossingsschema
Deze hoofdregel is niet van toepassing in de navolgende situaties:
- Bij verkoop woning in 2012 gevolgd door tijdelijke huur in afwachting van
aankoop nieuwe woning
- Bij beschikking over twee eigen woningen in 2012
- In geval van aangaan onherroepelijke schriftelijke verkoopovereenkomst
of koop-aannemingsovereenkomst in 2012 met levering in 2013
- Bij herfinanciering van hypotheekleningen aangegaan voor 1 januari 2013
(bijvoorbeeld in geval van verhuizing naar nieuwe woning)
- Bij zogenoemde Startersleningen
• Rente op aflossingsvrije leningen zijn dus niet meer aftrekbaar en vallen voortaan onder box 3
• De vrijstellingen voor kapitaalverzekeringen ,beleggingsrechten, spaarrekeningen in verband met eigen woning vervallen voor deze leningen

Voor hypotheekleningen aangegaan voor 1 januari 2013 blijven de navolgende regels
gelden:
• Rente blijft aftrekbaar volgens de in 2012 geldende regelgeving
• Voor latere ophogingen van het hypotheekbedrag gelden bovenstaande nieuwe regels
• De bestaande vrijstellingen voor kapitaalverzekeringen ,beleggingsrechten, spaarrekeningen in verband met eigen woning blijft geeerbiedigd

Overdrachtsbelasting

De termijn voor vermindering van overdrachtsbelasting bij doorverkoop van woningen
en niet-woningen is per 1 september 2012 verlengd van 6 naar 36 maanden (maatregel
geldt tot 1 januari 2015). De vermindering houdt in dat bij doorverkoop per saldo
alleen over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd.

Het woningbegrip wordt uitgebreid met “aanhorigheden” , zodat bijvoorbeeld bij een
latere verkrijging van een garage ook het lage 2% tarief van toepassing is.

Pensioenen

Afstempeling pensioen in eigen beheer

Dga’s krijgen de mogelijkheid om eenmalig hun pensioen in eigen beheer te
verminderen , indien het vermogen van het eigen beheerlichaam ontoereikend is .
Hiervoor gelden de navolgende voorwaarden :
• Alleen mogelijk op pensioeningangsdatum
• Onderdekking moet gevolg zijn van reele beleggings-en ondernemingsverliezen
• De onderdekkingsgraad moet minder dan 75% bedragen

Voor situaties ,waarbij pensioenuitkeringen reeds op 1 januari 2013 zijn ingegaan,
wordt eenmalig een goedkeuring verleend voor vermindering in de periode 2013 tot
en met 2015.

Aanpassingen ivm verhoging AOW-en pensioengerechtigde leeftijd

In verband met de verhoging van de AOW –en pensioengerechtigde leeftijd worden in
een aantal fiscale wetten de leeftijdsafhankelijke regelingen ,die samenhangen met de
AOW-leeftijd, aangepast. Hierbij gaat het met name om aanpassing van uiterste
ingangsdata voor oudedagsvoorzieningen ,zoals pensioenen, lijfrenten ed en specifieke
regelingen, zoals de zelfstandigen-en startersaftrek, middelingsregeling ed.

Vennootschapsbelasting

De thincap-regeling (onderkapitalisatie-regeling) vervalt, met als gevolg dat men vrijer
wordt in de financiering van BV’s. De financiering van deelnemingen met overmatig
vreemd vermogen wordt echter minder interessant door de invoering van een
nieuwe deelnemingsrenteaftrekbeperking. Deze aftrekbeperking geldt in beginsel voor
financieringsrente van meer dan € 750.000. Het MKB zal hier dus doorgaans niet mee
te maken krijgen .

In verband met het ingevoerde flex-BV-recht geldt voortaan als voorwaarde voor het
aangaan van een fiscale eenheid dat de moedermaatschappij ook tenminste 95% van de
stemrechten in de dochtermaatschappij moet bezitten.

Voorgesteld is om buitenlandse lichamen, die werkzaamheden verrichten voor
Nederlandse lichamen, ook belasting te laten betalen over vergoedingen voor materiele
bestuurswerkzaamheden. Voorheen was dat alleen mogelijk als de bestuurder optrad
als statutair bestuurder.

Verhuurdersheffing

Per 1 januari 2013 komt er een verhuurdersheffing voor verhuurders, die meer dan 10
huurwoningen verhuren en waarvan de huur lager is dan de grens voor huurtoeslag
huurwoningen (€ 664,66 in 2012).De verhuurdersheffing wordt geheven over de totale
WOZ-waarde van de huurwoningen in de gereguleerde sector, verminderd met
tienmaal de gemiddelde WOZ-waarde van die huurwoningen. Het voor 2013
voorgestelde tarief bedraagt 0,0014% van de heffingsgrondslag (in 2014 0,231%).

Loonheffing

Afdrachtsverminderingen

De afdrachtvermindering onderwijs wordt aanzienlijk aangescherpt om onbedoeld
gebruik tegen te gaan. De afdrachtvermindering zal alleen gaan gelden voor deelname
aan een volledige opleiding ,waarbij de intentie bestaat tot het behalen van een erkend
diploma.
De eerste schijf van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk wordt
verlengd van € 110.000 naar € 200.000. Het tarief van de eerste schijf wordt verlaagd
naar 38% en het starterstarief naar 50%.

Werkgeversheffing hoge lonen en vertrekbonussen

Er komt in 2013 een eenmalige werkgeversheffing van 16% over lonen, welke in 2012
hoger waren dan € 150.000 .De werkgeversheffing is verschuldigd over het meerdere
boven het bedrag van € 150.000. Onder loon wordt mede verstaan structurele en
incidentele bonussen en ook de bijtelling auto van de zaak.
Over vertrekbonussen aan werknemers hoger dan € 531.000 is de werkgever in 2013
75% belasting verschuldigd (in 2012 30%).

Overig

Verzuimboeten voor aanslagbelastingen

Voorgesteld wordt om het mogelijk te maken een verzuimboete op te leggen voordat de
aanslag wordt opgelegd. De belastingplichtige weet dan op voorhand de hoogte van de verzuimboete en kan deze voorkomen door alsnog de aangifte binnen de gestelde termijn in te dienen.

Openbaar register anbi’s

Met ingang van 1 januari 2014 komt er een openbaar register voor anbi’s. In dit register worden onder meer de adresgegevens, de bestuurssamenstelling, een verkort jaarverslag en de beloningen van de bestuurders en medewerkers opgenomen. Daarnaast worden anbi’s verplicht jaarlijks een balans en een staat van baten en lasten in het Handelsregister te deponeren.

Invoering belastingrente

Met ingang van 1 januari 2013 gelden er nieuwe regels voor de betaling en teruggaaf van belastingrente (voorheen heffingsrente) en invorderingsrente. De regels zijn van toepassing op belastingtijdvakken ,die op 1 januari 2012 zijn begonnen. De regeling komt er in het kort op neer dat als belastingplichtigen er niet binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar of boekjaar voor gezorgd hebben dat zij de verschuldigde belasting hebben betaald ,dan te maken kunnen krijgen met belastingrente. Het percentage voor de belastingrente zal in 2013 4% bedragen. Voor teruggaven geldt in beginsel dat geen belastingrente wordt vergoed.

Verhoging eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ –waarde van meer dan circa € 1.040.000 wordt in 2013 verhoogd naar 1,55% (was in 2012 1,30%). Het percentage
geldt slechts voor het deel dat genoemd bedrag overstijgt.