banner actueel

Wat brengt het Regeerakkoord VVD/PVDA ?

 

Wat brengt het Regeerakkoord VVD/PVDA?

Op 29 oktober 2012 hebben VVD en PVDA hun regeerakkoord genaamd “ Bruggen slaan” gepresenteerd. De hierin aangekondigde maatregelen zullen gefaseerd worden ingevoerd. Sommige maatregelen zullen worden meegenomen in het Belastingplan 2013. De relevante fiscale thema’s zijn hieronder op een rijtje gezet. Inmiddels zijn van de hieronder aangekondigde maatregelen de verlaging van de percentages inkomstenbelasting en de invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie sinds 9 november jl van de baan. Hiertegenover staat een aanpassing van de diverse heffingskortingen.

Belastingtarieven

Per 1 januari 2013:

• Verhoging assurantiebelasting van 9,7% naar 21%

Per 1 januari 2014:

• Verlaging percentage 2e, 3e en 4e schijf inkomstenbelasting 2e en 3e schijf van 42% naar 38% (inmiddels vervallen) 4e schijf van 52% naar 49% (inmiddels vervallen)

• Verlenging 3e schijf inkomstenbelasting tot ca € 63.000

• Verhoging algemene heffingskorting en arbeidskorting met € 75 resp € 388

Afbouw algemene heffingskorting en arbeidskorting voor hogere inkomens

 

Woningmarkt

Per 1 januari 2013:

• Rente op restschulden blijft maximaal 5 jaar aftrekbaar

• Huurtoeslag blijft bestaan

Per 1 januari 2014:

• Maximale aftrektarief hypotheekrente gaat in 4e schijf omlaag met 0,5% per jaar (tot aan 3e schijf)

 

Mobiliteit

Per 1 januari 2013:

• Reiskostenaftrek blijft gehandhaafd

• Woon-werkverkeer blijft zakelijk voor bijtelling auto van de zaak

• Kilometerheffing wordt niet ingevoerd

• Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt beperkt

Per 1 januari 2014:

• Verhoging accijns op diesel en LPG (3 cent resp. 7 cent per liter)

 

Winstregime

Per 1 januari 2015:

• Invoering winstbox in inkomstenbelasting

• Afschaffing cq versobering van ondernemersfaciliteiten (waaronder zelfstandigen-en startersaftrek, FOR, meewerk- en S&O aftrek)

• Het urencriterium komt te vervallen

 

Zorg

Per 1 januari 2014:

• Invoering inkomensafhankelijke zorgpremie (inmiddels vervallen)

• Afschaffing zorgtoeslag (inmiddels vervallen)

• Afschaffing persoonsgebonden aftrek voor specifieke zorgkosten

 

Sociale zekerheid

Per 1 januari 2013:

• Snellere verhoging AOW-leeftijd (66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021)

• Invoering doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar met laag arbeidsinkomen

• Vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd

 

Arbeidsmarkt

Per 1 januari 2014:

• Invoering vaste formule voor hoogte ontslagvergoeding (maximaal een half maandsalaris per dienstjaar met een maximumgrens van € 75.000)

• Duur van ww-uitkering wordt maximaal 24 of 30 maanden ( eerste 12 of 18 maanden op basis van laatstverdiende loon en tweede 12 maanden op basis van wettelijk minimumloon )

 

Pensioen

Per 1 januari 2015:

• Verlaging jaarlijks opbouwpercentage met 0,4% (middelloon max 1,75%)

• Geen gefaciliteerde pensioenopbouw voor arbeidsinkomen vanaf € 100.000

 

Overig

Per 1 januari 2014:

• Koppeling percentage belastingrente voor vennootschapsbelasting aan wettelijke rente voor handelstransacties met ondergrens van 8%

• Koppeling percentage belastingrente voor overige belastingen aan wettelijke rente voor niet-handelstransacties met ondergrens van 4%

• Forse bezuiniging op fiscale innovatieregelingen (Research- en developmentaftrek, innovatiebox en S&O –afdrachtsvermindering)

• Verhoging accijns op alcohol (14% op wijn en bier en 15% voor gedestilleerd)

Per 1 maart 2014:

• Verhoging accijns op tabak (9 cent per pakje sigaretten)

Per 1 januari 2015:

• Afschaffing diverse kortingen( alleenstaande ouderkorting, aanvullende alleenstaande ouder- en ouderschapsverlofkorting)

• Aftrek levensonderhoud kinderen komt te vervallen

• Afschaffing BTW-compensatiefonds voor gemeenten en provincies