banner actueel

Voorkom hoge belastingrente in 2013

Nieuw systeem belasting- en invorderingsrente

Per 1 januari 2013 verandert het systeem van betaling en vergoeding van belastingrente (voorheen heffingsrente) en invorderingsrente. Hoewel het systeem pas op 1 januari 2013 ingaat, gelden de regels ook al voor aanslagen inkomstenbelasting over 2012 en aanslagen vennootschapsbelasting over boekjaren die aanvangen in 2012. Voor rentetijdvakken na 1 januari 2013 zal het percentage van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties gaan gelden (thans 4%) in plaats van het huidige percentage heffings-en invorderingsrente van 2,25% (4e kwartaal 2012). Per 1 januari 2014 zal het percentage belastingrente voor aanslagen vennootschapsbelasting zelfs worden verhoogd naar het percentage van de wettelijke rente voor handelstransacties (thans 8%).

Betaling belastingrente

Het nieuwe systeem houdt in belastingrente is verschuldigd ,wanneer na afloop van 6 maanden na het kalenderjaar of boekjaar een (voorlopige ) aanslag wordt opgelegd met een te betalen bedrag. Belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli 2013 (dus niet meer vanaf 1 januari 2013) tot aan 6 weken na dagtekening (voorlopige) aanslag .Voor gebroken boekjaren geldt de berekening vanaf 6 maanden na afloop van het boekjaar.
Er is echter in de volgende situaties geen belastingrente verschuldigd:
- de aangifte inkomsten –of vennootschapsbelasting 2012 wordt ontvangen
voor 1 april 2013
- een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag is ontvangen voor 1 mei 2013
Hierbij geldt uiteraard als voorwaarde dat de (voorlopige) aanslag dan wel conform de aangifte of het verzoek wordt vastgesteld. Zo niet dan is over het verschil alsnog belastingrente verschuldigd.

Vergoeding belastingrente

In beginsel wordt bij een belastingteruggaaf geen belastingrente en ook geen invorderingsrente meer vergoed. Dit is slechts anders als de teruggaaf na afloop van de 6 maanden na het kalenderjaar of boekjaar niet wordt vastgesteld:
- binnen 8 weken na de ontvangst van het herzieningsverzoek of
- binnen 13 weken na de ontvangst van de ingediende aangifte
De vergoeding wordt dan berekend 8 resp. 13 weken vanaf herzieningsverzoek resp. indieningsdatum aangifte tot aan moment vaststelling (voorlopige) teruggaaf .Voor de invorderingsrente geldt een termijn van te late uitbetaling vanaf 6 weken na dagtekening van de teruggaaf.

Tips

A/ Voorkom betaling hoge belastingrente :
• door tijdig verzoek tot aanpassing voorlopige aanslag over 2012
(voor 1 mei 2013) of
• indiening aangifte 2012 voor 1 april 2013

B/ Stel verzoek om belastingteruggaaf niet uit :
• immers er wordt geen belastingrente meer vergoed en
• teruggaafbedrag kan op spaarrekening wel renderen

Dus tijdig bepalen van belastingpositie over 2012 kan rentebesparing opleveren.