banner actueel

BV gaat flexibel worden per 1 oktober 2012

Op 1 oktober 2012 zal de “ Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht “ in werking treden. Naast de privaatrechtelijke aanpassingen van het BV-recht kan de wet ook fiscale implicaties met zich meebrengen.

Flexibilisering BV-recht

De belangrijkste privaatrechtelijke wijzigingen zijn onder meer :

• afschaffing minimum kapitaal ad € 18.000
• afschaffing verplichte accountantsverklaring bij inbreng anders dan in geld
• afschaffing verplichte blokkeringsregeling bij aandelenoverdracht
• invoering aansprakelijkheid bestuurders en aandeelhouders voor onverantwoorde winst-en kapitaaluitkeringen
• verruiming mogelijkheid tot besluitvorming buiten ava
• mogelijkheid tot uitgeven aandelen met beperkt of geen stemrecht /winstrecht
( NB: verklaring van geen bezwaar was reeds afgeschaft)

Voor bestaande BV’s geldt geen verplichting tot aanpassing van de statuten. Wel zullen bepaalde nieuwe wettelijke regels direct gaan gelden, zoals bijvoorbeeld de regels rondom de aansprakelijkheid bij onverantwoorde winst- en kapitaaluitkeringen.

De flexibiliteit is met name gelegen in de mogelijkheid om voortaan in de statuten de onderlinge verhouding van aandeelhouders op maat te regelen in plaats van in een daartoe afzonderlijk geredigeerde aandeelhoudersovereenkomst. Daarnaast wordt participatie door derden vereenvoudigd door de mogelijkheid tot uitgifte van aandelen, waarbij het stemrecht en/of het winstrecht wordt beperkt.

Fiscale aspecten

A/ Inkomstenbelasting

Vanwege de zogenoemde “soortbenadering” voor aanmerkelijk belang –aandelen kan bij uitgifte van bijzondere aandelen een aanmerkelijk belang in een aandelensoort ontstaan. Van een aanmerkelijk belang is namelijk sprake indien de belastingplichtige tezamen met zijn partner tenminste 5% van het geplaatste kapitaal in een aandelensoort bezit.
De introductie van stemrecht- en/of winstrechtloze aandelen (allen aparte aandelensoorten) kan dus fiscale gevolgen hebben, zoals belaste verkoopwinst en belast dividend in box 2.
In de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling) is eveneens het aanmerkelijk belang-criterium bepalend. Deze kan aan de orde zijn bij de verhuur van een onroerende zaak aan de BV. Door uitgifte van bijzondere aandelen zou een verhuurder een aanmerkelijk belang in de BV kunnen verkrijgen ,met als gevolg dat de afschrijvingsmogelijkheid voor de BV wordt verruimd. In plaats van afschrijving tot 100% van de WOZ-waarde kan dan tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven.
Daartegenover staat dat de netto huur en de eventuele toekomstige verkoopwinst progressief wordt belast in box 1.

B/ Loonbelasting

Voor de gebruikelijk loonregeling geldt eveneens het aanmerkelijk belang-criterium. Het kan dus zijn dat door uitgifte van bijzondere aandelen de betreffende aanmerkelijk belanghouder wordt geacht een salaris van tenminste € 42.000 te genieten.

C/ Vennootschapsbelasting

In deelnemingsverhoudingen is de zogenoemde deelnemingsvrijstelling van toepassing indien de BV in bezit is van tenminste 5% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal. Stemrecht- en winstrechtloze aandelen gaan dus meetellen voor de bepaling van de 5% grens.
Voor het aangaan van een fiscale eenheid gaat gelden dat het aandelenbezit van de moedermaatschappij recht moet geven op tenminste 95% in de winst, het vermogen en de zeggenschap van de dochtermaatschappij.

D/ Erf-en schenkbelasting

De faciliteiten van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOF) kunnen eerder van toepassing zijn, omdat het hebben van een aanmerkelijk belang veelal een vereiste is.

E/ Overdrachtsbelasting

Verkrijging van aandelen in vastgoed-BV’s is belast met overdrachtsbelasting, indien de verkrijger tenminste 1/3 belang heeft of verkrijgt. Of sprake is van een dergelijk belang zal voor de diverse soorten aandelen beoordeeld moeten worden.


Attentieseinen

• Winstuitkeringen dienen verantwoord te zijn ter voorkoming van aansprakelijkheid bestuurder en aandeelhouder
• Mogelijkheid tot onbelaste terugbetaling aandelenkapitaal (bijv. €18.000 terugbrengen tot € 1)
• Mogelijkheid onderlinge verhouding aandeelhouders op maat te regelen
(geen of beperkt stemrecht/winstrecht)
• Uitgifte van bijzondere aandelen kan (on)gewenste fiscale gevolgen hebben voor onder meer aanmerkelijk belang, tbs-regeling, gebruikelijk loon, deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid, BOF en overdrachtsbelasting