banner actueel

BTW wordt verhoogd per 1 oktober 2012

 

BTW wordt verhoogd per 1 oktober 2012Vanaf 1 oktober 2012 wordt het algemene BTW-tarief verhoogd van 19% naar 21%.
Het verlaagde BTW-tarief van 6% blijft vooralsnog ongewijzigd. De tariefsverhoging voor de podiumkunsten en kunstvoorwerpen wordt op 1 januari 2013 teruggedraaid;
wel is reeds toegestaan het verlaagde tarief reeds per 1 juli 2012 toe te passen.

Moment van prestatie
Om te bepalen of het verhoogde BTW-tarief straks van toepassing is op de levering van goederen of het verrichten van diensten is het moment ,waarop de prestatie plaatsvindt, beslissend. De datum van facturering is dus irrelevant.

• Vindt de levering van goederen of de verrichting van de dienst plaats op of na 1 oktober 2012, dan zal 21% BTW moeten worden berekend.

• Vindt de levering van goederen of de verrichting van de dienst plaats vóór 1 oktober 2012 plaats, dan zal 19% BTW moeten worden berekend.


Vooruit factureren
In geval van vooruit factureren (voorschotbetaling of vooruitbetaling) bij nog te leveren prestaties na 1 oktober 2012 is het verhoogde BTW-tarief van 21% van toepassing. Het is in dergelijke gevallen toegestaan om op de voor 1 oktober 2012 gedateerde factuur reeds het 21% tarief in rekening te brengen. In de aangifte omzetbelasting over het 3e kwartaal kan dit worden aangegeven in rubriek 1c (overige tarieven).Uiteraard mag de ondernemer, die de factuur ontvangt , de berekende 21% volgens de normale regels in aftrek brengen.
Indien reeds een factuur is verstuurd, waarbij 19% in plaats van 21% BTW is berekend,
dan bent u als ondernemer gerechtigd om de meer verschuldigde BTW ,zijnde 2% , alsnog bij uw afnemer in rekening te brengen. Of dit commercieel gezien raadzaam is, is uiteraard aan u om te beslissen. Wel zal u in ieder geval 21% BTW op aangifte moeten voldoen. De afnemer kan slechts de daadwerkelijk in rekening gebrachte BTW in aftrek brengen.


Doorlopende prestaties
Bij zogenoemde doorlopende prestaties is te denken aan verhuur, het uitlenen van personeel, het doorlopend adviseren van vaste klanten, telecommunicatie of leveringen van gas, water en elektriciteit.
Voor periodieke afrekeningen geldt eveneens het moment, waarop de prestatie is verricht, en zo nodig zal de BTW gesplitst moeten worden gefactureerd. Dit zal zich voordoen als de factuur inzake de periodieke afrekening betrekking heeft op een periode eindigend op 30 september 2012 en een periode aanvangend op 1 oktober 2012. Immers is de prestatie verricht voor 1 oktober 2012 dan geldt het 19% tarief en is deze daarna verricht dan geldt het 21% tarief.

Doorlopende prestaties moeten overigens worden onderscheiden van diensten ,zoals advieswerk, reparatiewerk, bemiddelingsdiensten, cursussen of trainingen, welke meer tijd dan bijvoorbeeld een dag vergen. Bij deze diensten is van belang of het gebruikelijk is deze na afloop van een periode of na voltooiing van de dienst te factureren. Is het gebruikelijk deze dienst te factureren na voltooiing van de dienst , dan is het moment van voltooiing beslissend of al dan niet het verhoogde tarief van toepassing is. Wordt daarentegen gebruikelijk na afloop van een periode gefactureerd, dan is het moment waarop de dienst in die periode is verricht beslissend. In dat laatste geval kan splitsing van BTW-tarief op de factuur noodzakelijk zijn.


Onroerende zaken
Voor levering van onroerende zaken, waarvan de koop/aannemingsovereenkomst is gesloten voor 1 oktober 2012 en waarvan de (op)levering na deze datum plaatsvindt en waarbij een vergoeding in termijnen is afgesproken, geldt de navolgende overgangsregeling. De vóór 1 oktober 2012 vervallen termijnen zijn belast met 19% en de daaropvolgende termijnen zijn belast tegen 21%.

Voor nieuwbouwwoningen, die zijn aangekocht vóór 28 april 2012 en worden opgeleverd na 30 september 2012, is een bijzondere overgangsregeling van toepassing. Deze houdt in dat voor dergelijke koop/aannemingsovereenkomsten op alle te betalen termijnen tot 1 oktober 2013 het 19% tarief blijft gelden. Hierbij is niet van belang of in de koop/aannemingsovereenkomst een opschortende of ontbindende voorwaarde is opgenomen.


Attentieseinen

• Het moment waarop de prestatie daadwerkelijk wordt verricht is beslissend voor de toepassing van het verhoogde BTW-tarief
• Vooruit factureren heeft geen invloed op het verplicht te berekenen BTW-tarief
• Bijvorderen van 2% BTW bij de afnemer is een wettelijk recht, een hiermee strijdig beding is nietig
• In bepaalde gevallen zal naar een gesplitst BTW-tarief moeten worden gefactureerd
• Voor levering van onroerende zaken, waarvoor reeds voor 1 oktober 2012 een koop/aannemingsovereenkomst is gesloten en pas daarna worden opgeleverd, gelden overgangsregelingen